top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten van KE Design. Heb je vragen? Mail deze dan gerust naar info@kedesign.nl.

1. Definities
Algemene bepalingen
Totstandkoming

ARTIKEL 1. DEFINITIES

1.1. KE Design: KE Design, gevestigd te smilde, gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven bij de KvK onder KvK-nummer 87753642 . 

1.2. Opdrachtgever: degene met wie KE Design een overeenkomst is aangegaan.

1.3. Overeenkomst: de tussen KE Design en de Opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomst.

1.4. Werkzaamheden: de in de overeenkomst bepaalde uit te voeren werkzaamheden of te verlenen diensten, niet beperkt tot vormgeving, webdesign en advies.

1.5. Opdracht: het leveren van diensten en producten door KE Design zoals tot stand gekomen in de overeenkomst met de Opdrachtgever.

ARTIKEL 2. ALGEMENE BEPALINGEN

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, werkzaamheden, offertes, opdrachtbevestigingen en facturen van KE Design en op elke tot stand gekomen overeenkomst.

2.2. Deze algemene voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd met toestemming van KE Design, waarbij voor alle overige bepalingen de algemene voorwaarden van KE Design van toepassing blijven.

2.3. KE Design heeft het recht om deze algemene voorwaarden in zijn geheel of bepaalde onderdelen te wijzigen voor bepaalde zaken of Opdrachtgevers.

ARTIKEL 3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1. Elk aanbod van KE Design is vrijblijvend, tenzij anders vermeld.

3.2. Aanbiedingen en kortingen van KE Design gelden niet op vervolgovereenkomsten.

3.3. Elke gesloten overeenkomst tussen KE Design en de Opdrachtgever is volledig bindend voor beide partijen, tenzij KE Design en Opdrachtgever binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst gemotiveerd schriftelijk bericht dat de overeenkomst ontbonden wordt. 

3.4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of wanneer de opdracht voor een bepaalde tijd is aangegaan.

ARTIKEL 4. TERMIJN & UITVOERING

4.1. Indien de opdracht wordt aangegaan voor een bepaalde periode, is deze tussentijds niet opzegbaar of te annuleren. De overeenkomst eindigt wanneer de opdracht afgerond is en het overeengekomen product of dienst geleverd is.

4.2. Zowel Opdrachtgever als KE Design moeten zich houden aan de bepaalde periode zoals deze is overeengekomen. 

4.3. KE Design voert de opdracht uit met zorgvuldigheid, kennis van zaken, inzicht en vermogen. KE Design mag hierbij derden inschakelen om de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren.

4.4. KE Design is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

4.5 Wanneer KE Design verwacht de verplichtingen niet binnen de overeengekomen periode van de opdracht te kunnen voldoen, wordt Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.

ARTIKEL 5. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

5.1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan KE Design aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft KE Design het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten

5.2. Indien Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor gebruikte of bestelde zaken, vermeerderd met de eventuele overige kosten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, volledig aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Termijn & Uitvoering
Verplichtinge
Vormgeving & Drukwerk
Webdesign & Hosting
Zoekmachine
Wijzigingen
Prijzen

ARTIKEL 6. VORMGEVING & DRUKWERK

6.1. Bij ontwerpopdrachten komt KE Design in de opdrachtbevestiging of offerte een maximumaantal voorstellen overeen. Uit deze voorstellen dient door Opdrachtgever een keuze gemaakt te worden. Het ontwerpen van meer voorstellen zal meerwerk tot gevolg hebben, waarvoor Opdrachtgever zal moeten betalen.

6.2. KE Design vraagt Opdrachtgever per afzonderlijk ontwerp (of bij websites en/of apps, per paginatemplate) een definitieve goedkeuring van het betreffende ontwerp. 

ARTIKEL 7. WEBDESIGN, DOMEINNAAMREGISTRATIE & HOSTING

7.1. KE Design is niet aansprakelijk voor het niet of slecht beschikbaar zijn van haar diensten en werken ten gevolge van overmacht.
7.2. KE Design heeft het recht de diensten en website(s) (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor onderhoudswerkzaamheden of aanpassingen aan het systeem. Opdrachtgever accepteert dat software voor onderhoudswerkzaamheden tijdelijk niet beschikbaar kan zijn en heeft in voorkomend geval geen aanspraak op enige (schade)vergoeding. KE Design spant zich in overlast zo veel mogelijk te beperken en zal, voor zover mogelijk, Opdrachtgever vooraf informeren over eventuele onderhoudswerkzaamheden.

7.3. In overleg en middels schriftelijke bevestiging, zullen Opdrachtgever en KE Design voldoende specificeren welke website zal worden ontwikkeld en op welke manier de ontwikkeling zal plaatsvinden door KE Design, tenzij voor of bij het aangaan van de overeenkomst een ontwerp van de te ontwikkelen website aan KE Design is verstrekt, behoudens andere schriftelijke afspraken tussen Opdrachtgever en KE Design.

7.4. Tenzij schriftelijk anders overeenkomen zal KE Design de website ontwikkelen met inachtneming van de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en/of het ontwerp.

7.5. Tenzij KE Design op grond van de overeenkomst de website op zijn eigen computersysteem ten behoeve van opdrachtgever zal hosten, zal KE Design de website bij oplevering aan Opdrachtgever op een door hem te bepalen informatiedrager en in een door hem te bepalen vorm aan Opdrachtgever beschikbaar stellen dan wel online aan Opdrachtgever voor aflevering beschikbaar stellen.

7.6. KE Design stelt de in opdracht van opdrachtgever ontwikkelde website en de eventueel daarbij behorende documentatie voor gebruik door Opdrachtgever ter beschikking na oplevering.

7.7. KE Design garandeert niet dat de door KE Design ontwikkelde website goed werkt in samenhang met alle soorten of nieuwe versies van webbrowsers en/of andere programmatuur. KE Design garandeert evenmin voor in dat de website goed werkt in samenhang met alle soorten apparatuur.
7.8. ​KE Design garandeert niet dat de door KE Design ontwikkelde website in de toekomst goed blijft functioneren als de website of webshop plugins van derden bevat.

7.9. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van domeinnamen en IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) bij .nl-domeinnamen.
De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van domeinnamen en IP-adressen. KE Design vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd. 

ARTIKEL 8. ZOEKMACHINE-OPTIMALISATIE (SEO) EN ZOEKMACHINE-ADVERTEREN (SEA) 

8.1. De Opdrachtgever verleent aan KE Design voor de duur van de overeenkomst een exclusieve bevoegdheid tot het uitvoeren van SEO-werkzaamheden en/of het voeren van de SEA-campagnes met betrekking tot de nader, schriftelijk aangeduide zoekmachines en websites. Onder SEA-campagnes wordt in dit kader verstaan advertentiecampagnes via het advertentieplatform Google AdWords. Onder SEO-werkzaamheden wordt in dit kader verstaan alle adviserende en/of uitvoerende werkzaamheden gericht op het verbeteren van de structuur van de website van Opdrachtgever en alle voorkomende werkzaamheden gericht op het verbeteren van de door zoekmachines aan de website(s) toegekende autoriteit of relevantie op basis van (link)verwijzingen op websites van derden.

8.2. De Opdrachtgever verleent aan KE Design een exclusieve volmacht tot het verrichten van alle handelingen die KE Design noodzakelijk acht bij het opzetten en beheren van de SEA-campagnes en uitvoeren van SEO-werkzaamheden. Voor zover SEA en SEO gerelateerde werkzaamheden door derden worden verricht voor Opdrachtgever, dient Opdrachtgever hiervan tijdig melding te maken aan KE Design.

8.3. KE Design zal zich naar beste inspannen voor het bereiken van een optimale positionering in de overeengekomen zoekmachines, maar verbindt zich niet tot het bereiken van enig concreet resultaat, zulks in lijn met de hiervoor geldende richtlijnen zoals opgesteld door Google. 

8.4. Alle mededelingen van KE Design over de mogelijke resultaten van SEO werkzaamheden zijn derhalve indicatief van aard. Opdrachtgever kan aan deze mededelingen geen rechten ontlenen. 

8.5.  De door Google in rekening gebrachte kosten die verband houden met de SEA-campagnes dienen in beginsel rechtstreeks door Opdrachtgever, zonder tussenkomst van KE Design, betaald te worden. KE Design kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor betalingsachterstanden.

ARTIKEL 9. WIJZIGING OPDRACHT & MEERWERK

9.1. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan KE Design een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

9.2. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van Opdrachtgever of noodzakelijkerwijs uit de werkzaamheden voortvloeiende extra werkzaamheden die niet zijn opgenomen in de offerte of overeenkomst.

9.3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

9.4. KE Design heeft het recht haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in het overeengekomen. 

9.5. KE Design heeft het recht kosten zoals aanvullingen, testen, besprekingen en/of uitvoeringen die plaatsvinden op verzoek van de opdrachtgever in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

9.6. KE Design zal meerwerk niet eerder uitvoeren of aan Opdrachtgever in rekening brengen, nadat daarover met Opdrachtgever vooraf overeenstemming is bereikt. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht c.q. overeenkomst met betrekking tot het meerwerk laat de aanspraken van KE Design op betaling onverlet. 

ARTIKEL 10. PRIJZEN & BETALINGEN

10.1. Alle prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege en exclusief kosten van ingeschakelde derden.

10.2. Opdrachtgever is aan KE Design een vergoeding verschuldigd conform de gemaakte afspraken in de Overeenkomst.

10.3. Opdrachtgever dient de factuur te betalen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld. 

10.4. Opdrachtgever heeft geen bevoegdheid om de betalingsverplichting op te schorten of deze te verrekenen met vermeende vorderingen op KE Design.

10.5. Indien Opdrachtgever te laat betaalt, is de wettelijke handelsrente verschuldigd met een minimale rente van 1,5% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

10.6. Indien Opdrachtgever in verzuim verkeert en/of KE Design genoodzaakt is om (rechts)maatregelen te treffen om betaling af te dwingen, zal Opdrachtgever alle gemaakte kosten van rechtsbijstand, in en buiten rechte, vergoeden, althans ten minste de buitengerechtelijke kosten conform de staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK) en in alle gevallen 15% van het factuurbedrag van iedere niet volledig betaalde factuur, met een minimum van € 300,00.

10.7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van KE Design op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 11. GARANTIE

11.1. KE Design garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst.

11.2. De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.

11.3. Indien het geleverde Product niet voldoet aan de garantie, zal KE Design, na vermelding hiervan, het Product binnen een redelijke termijn na ontvangst kosteloos vervangen of herstellen.

ARTIKEL 12. EIGENDOMSBEHOUD & GEBRUIKSRECHT

12.1. Alle zaken die KE Design voor Opdrachtgever maakt en levert blijven haar eigendom totdat alle bedragen die Opdrachtgever voor de diensten van KE Design aan KE Design verschuldigd is, volledig heeft voldaan.

ARTIKEL 13. INTELLECTUELE EIGENDOM

13.1. KE Design behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

13.2. Het is niet toegestaan, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van KE Design, het resultaat van een opdracht aan te passen, ruimer of op een andere wijze dan afgesproken te gebruiken of derden daartoe in staat te stellen. KE Design heeft het recht hier in zulke gevallen een aanvullende vergoeding voor te vragen.

13.3. Indien rond de diensten van KE Design sprake is van aanduidingen die aangeven dat de betrokken rechten bij KE Design of door haar ingeschakelde derden liggen, dan is het niet toegestaan deze aanduidingen te verwijderen en/of aan te tasten. 

13.4. KE Design heeft het ruimst denkbare recht haar naam te (laten) vermelden of verwijderen bij of rond publiciteit rond een opdracht en mag het resultaat daarvan op haar eigen website of via andere kanalen vermelden.

ARTIKEL 14. OPSCHORTING & ONTBINDING

14.1. Indien Opdrachtgever een verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft KE Design het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten.

14.2. KE Design is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

14.3. Indien KE Design de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is KE Design niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

14.4. Indien er tijdens de uitvoering van de opdracht geen contact met Opdrachtgever te krijgen is, heeft KE Design na vijf (5) pogingen binnen minimaal twee weken schriftelijk contact op te nemen het recht de Overeenkomst op te zeggen. De tot dat moment aan de betreffende opdracht besteedde uren zullen dan conform de gebruikelijke uurtarieven in rekening worden gebracht. Opdrachtgever kan na opzegging geen rechten meer aan de overeenkomst met KE Design ontlenen.

ARTIKEL 15. AANSPRAKELIJKHEID

15.1. KE Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat er te allen tijde uit wordt gegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

15.2. KE Design kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de omvang van de schade, de redelijke kosten om de gebrekkige prestatie van KE Design aan de overeenkomst te laten beantwoorden en de redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als hier bedoeld. 

15.3. Aansprakelijkheid voor gevolgschade, waaronder gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

15.4. Opdrachtgever is verplicht om binnen drie maanden nadat zij bekend is geworden of redelijkerwijs had kunnen zijn met schade waarvoor zij KE Design aansprakelijk houdt, hiervan melding te maken bij KE Design, met de mogelijkheid van verval van eventuele aanspraken.

15.5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van vorderingen en verweren jegens KE Design en de door haar bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één jaar. Een schadevergoedingsvordering dient op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt bij de bevoegde rechter binnen een periode van één jaar, nadat Opdrachtgever bekend is met de schade of daarmee bekend behoort te zijn en vermoedt of kan vermoeden dat KE Design daarvoor aansprakelijk zou kunnen zijn. De beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van KE Design.

ARTIKEL 16. OPSLAAN & BEWAREN VAN GEGEVENS

16.1. De door Opdrachtgever verstrekte gegevens kunnen aan derden worden verstrekt indien en voor zover dit in het kader van de uitvoering van de overeenkomsten nodig is. De derden aan wie de gegevens worden verstrekt, zullen deze gegevens vertrouwelijk behandelen. Van Opdrachtgever ontvangen gegevens zullen onder geen beding worden verkocht.

16.2. De door KE Design van Opdrachtgever ontvangen en te bewaren digitale gegevens worden opgeslagen door middel van een daartoe beveiligde server van KE Design. Alle open bestanden worden tot twee jaar na beëindiging van de overeenkomst bewaard en zorgvuldig opgeslagen en verwerkt.

ARTIKEL 17. WIJZIGING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

17.1. Afwijkingen, wijzigingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden of de overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk of per e-mail zijn vastgelegd en door partijen zijn geaccordeerd.
17.2. KE Design is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval KE Design hiertoe overgaat, wordt Opdrachtgever daarvan in kennis gebracht, onder gelijktijdige toezending van de aangepaste Algemene Voorwaarden. Indien Opdrachtgever binnen 30 dagen na toezending tegen de gewijzigde inhoud van de Algemene Voorwaarden geen bezwaar maakt, zijn deze van kracht vanaf de door KE Design genoemde ingangsdatum.

Garantie
Eigendomsbehoud
Intellectuele
Opschorting
Aansprakelijkheid
Gegevens
Wijzigingen
bottom of page